I. Thời hiệu khiếu nại:

– 06 tháng kể từ ngày kết thúc chỉ tiêu thời gian toàn trình của bưu gửi đối với khiếu nại về việc mất bưu gửi, chuyển phát bưu gửi chậm so với thời gian toàn trình đã công bố;

– 01 tháng kể từ ngày bưu gửi được phát cho người nhận đối với khiếu nại về việc bưu gửi bị suy suyển, hư hỏng, về giá cước và các nội dung khác có liên quan trực tiếp đến bưu gửi.

II. Thời gian giải quyết khiếu nại :

Không quá 02 tháng, kể từ ngày nhận được khiếu nại đối với dịch vụ bưu chính trong nước.

III. Thời gian toàn trình (hay Thời gian phát):

Thời gian toàn trình của dịch vụ được quy định cụ thể trong bảng giá cước dịch vụ hiện hành của Công ty.